Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%
 

Currency

Долар

dollarЩатският долар (или американски долар) е официалната валута в САЩ и основна световна резервна валута. В момента Федералния резерв контролира паричното обращение в САЩ . Най-често използваният символ за щатския долар е знакът „$“. През 1995 г. над 380 млрд. долара са в употреба, като две-трети от тях се намират извън границите на САЩ. През април 2004 г. доларите в употреба са близо 700 млрд, като отново приблизително половината са извън САЩ.

Евро

eurЕврото (банков код: EUR, валутен знак: €, мн.ч. евро) е валута на 16 държави от Европейския съюз, известни още като Еврозона. Използва се като официална валута и в Ватикана, Монако и Сан Марино като тези страни са лицензирани от Европейската централна банка да издават собствени монети, въпреки че не са членове на Европейския съюз. Косово, Андора и Черна гора които не са част от Евросъюза и Еврозоната, също използват еврото като разплащателно средство. Еврото се администрира от базираната във Франкфурт Европейска централна банка (ЕЦБ) и Евросистемата.

Прочети още: Евро

Валута и пари

currency

Валутата е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Парите възникват като средство, необходимо за опосредстване на разменните отношения между хората. През своето развитие те приемат различен облик, преминават през натурална размяна, стокови пари, "измерени"(металически) пари, злато, книжни, кредитни пари. Функциите, които изпълняват парите в съвременното време са: средство за пресмятане на стойности, средство за обръщение, платежно средство, средство за натрупване, средство за прехвърляне на стойности, за остойностяване на стоки и услуги.

Прочети още: Валута и пари

Forex Trading Daily Forecast EUR/USD

Soon will be activated
UP - 0%
 
DOWN - 100%